E-book: 7 Days Full & Dry กล้ามแน่น ไม่บวมน้ำใน 7 วัน

Wishlist: (4)

7 Days Full & Dry กล้ามแน่น ไม่บวมน้ำใน 7 วัน

“เคยสังเกตุไหม ทําไมบางวันตื่นมารู้สึกย้วยๆ บวมๆ นั่นคือสภาวะ BLOAT ส่วนบางวันรู้สึกผิวหนังตึงๆ แน่นๆ นั่นคือสภาวะ DRY”

สภาพต่างๆ ของร่างกาย
ร่างกายคนเรามีหลายสภาวะ ซึ่งในแต่ละวัน เราอาจจะมีสภาวะต่างๆ เหล่าน้ี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งเราสามารถกําหนดได้

FLAT vs FULL สภาวะของกล้ามเน้ือ

FLAT คือสภาวะกล้ามเนื้อแฟ่บ เพราะขาดสารอาหารและนํ้า
FULL คือสภาวะที่กล้ามเน้ือดู “เต็ม” เพราะมีสารอาหาร และนํ้า
PUMP คือการบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีเลือดเข้าไปสูบฉีด ทําให้ดูใหญ่ข้ึน

BLOAT vs DRY สภาวะของนํ้าใต้ผิวหนัง

BLOAT คือสภาวะนํ้าในผิวหนังเยอะ หรือพูดง่ายๆ คือบวมนํ้าใต้ผิวหนัง
DRY สภาวะที่ร่างกายมีนํ้าสะสมในผิวหนังน้อย ทําให้ดู “แห้ง” จะทําให้เห็นลายกล้ามเนื้อชัดขึ้น

ส่ิงที่เราต้องการ คือการทําให้ร่างกาย FULL และ DRY ท่ีสุด

หมายเหตุ: E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ซีรีส์โปรแกรมออกกำลังกาย เป็นไฟล์นามสกุล PDF (ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) สามารถเปิดอ่านและดูคลิปการสอนได้ บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, โน๊ตบุค, แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ จัดส่งไฟล์ให้ทาง E-Mail ที่คุณลูกค้าระบุไว้เท่านั้น

E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ฉบับนี้ มีการ Run ตัวเลขรหัส Code ซึ่งผูกติดกับผู้ซื้อไว้ทุกหน้า ผู้ซื้อสามารถใช้ Code น้ี ในการรับสิทธิต่างๆ ได้ในอนาคตจาก Fit Junctions ทางผู้เขียนขอสงวนสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา ในการดําเนินการทางกฏหมาย กับเจ้าของ Code หากพบเจอว่ามีการลอกเลียนแบบ หรือนําส่วนใดส่วนหน่ึงของ E-book น้ี ไปเผยแพร่ทาง Internet หรือในสื่ออื่นๆ

คงเหลือ ได้แต้ม
E-book 960 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (3 คน)

  • 66.67% Complete (success)
    2
  • 33.33% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-01-08 18:44:03

-
2020-01-05 08:59:30

-
2019-06-04 10:12:05

ดูความคิดเห็นทั้งหมด
฿ 500.00 ฿ 250.00
SALE -50.00%
  สินค้าคงเหลือ
  สินค้าแต้มสะสมที่ได้ครั้งนี้