E Book หนังสือออกกำลังกาย Upper Body Push Program For Her สำหรับผู้หญิง

Wishlist: (0)

E Book หนังสือออกกำลังกาย Upper Body Push Program For Her

PUSH ดัน ดุ! อยากวิดพื้นได้เยอะๆ อยากเพิ่มกล้ามเน้ือช่วงบน มา!!
เราเน้นท่ีการ “ดัน” และไม่ได้มีแค่วิดพื้น แต่มี VARIATIONS เพียบ
ให้เราได้พัฒนากล้ามเน้ือ อก ไหล่ แขน และอื่นๆ มากมาย

INTRO PUSH สําหรับผู้หญิง
PUSH OVERLOAD คือ โปรแกรมที่เน้นกล้ามเนื้อ ส่วน อก ไหล่ และหลังแขน เป็นหลัก
โดยกล้ามเน้ือดังกล่าวจะทําหน้าท่ีหลักในการออกแรงผลักหรือดัน

ซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความแข็งแรงแตกต่างกันสามารถใช้งานโปรแกรมได้
จะสังเกตได้ว่าโปรแกรมน้ีจะต้องฝึกมากขึ้นตามความแข็งแรงของนักเรียน

Lv.1 (หรือมือใหม่) ให้เร่ิมจากฝึกโปรแกรม PUSH OVERLOAD 1 วันต่อสัปดาห์
Lv.2 ฝึกโปรแกรม PUSH OVERLOAD 2 วันต่อสัปดาห์
และ Lv.3 ฝึกโปรแกรม PUSH OVERLOAD  3 วันต่อสัปดาห์

หากเราต้องการเน้นกล้ามเน้ือส่วนไหนให้เพิ่มการฝึกให้มากขึ้นเหมือนโปรแกรม Lv.3
แต่ก็จําเป็นท่ีจะต้องฝึก กล้ามเน้ือส่วน หลัง ท้อง และช่วง Lower Body
ซึ่งจะเป็นโปรแกรม Functional Body ควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดสมดุลของร่างกาย

ดังนั้น ภาพรวมของโปรแกรมทั้งสัปดาห์จึงเน้นกล้ามเน้ืออกไหล่และหลังแขน
ให้มากกว่ากล้ามเน้ือมัดอื่นๆ

ในเล่มมาพร้อมโปรแกรม Optional Exercise, Functional Circuit และ Stretching
และตารางออกกำลังกายประจำสัปดาห์
1 โปรแกรม 15 หน้า (รวมปก)

คงเหลือ
E Book 492 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0